Στην επέμβαση μπαϊπάς υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτείται μόνο η χρήση της αριστερής μαστικής αρτηρίας για την επαναγγείωση του προσθίου κατιόντα κλάδου.

Στις περιπτώσεις αυτές, αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί με μία μικρή αριστερή θωρακοτομή για την αποκάλυψη της καρδιάς και συγχρόνως την παρασκευή της αριστερής μαστικής αρτηρίας.

Η όλη επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, αλλά χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας, δηλαδή γίνεται με πάλλουσα καρδιά.

Τα οφέλη της μεθόδου είναι ότι δεν διανοίγεται το στέρνο, ενώ ο ασθενής έχει ταχύτερη ανάνηψη από την επέμβαση και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 4-5 ημέρες.